Legea nr. 220/27.10.2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

 

 

   

În conformitate cu prevederile Legii 220/27.10.2008: « Art. 9 – (1) Producatorii si furnizorii de energie electrica din surse regenerabile  de energie pot vinde certificatele verzi pe piata centralizata a certificatelor verzi,  precum si pe piata contractelor bilaterale a certificatelor verzi… 

Art. 10 – (1)  Pentru perioada 2008-2014, valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi  pe pietele mentionate la Art. 9 alin.(1) se încadreaza între: 

a) O valoare minima de  tranzactionare de 27 euro/certificat; si 

b) O valoare maxima de tranzactionare de 55 euro/certificat. 


(2) În toate cazurile, valoarea în lei va fi calculata la valoarea medie a cursului de schimb  stabilit de Banca Nationala a României pentru luna decembrie a anului precedent ». 

Va informam ca în conformitate cu datele publicate pe site-ul Bancii Nationale a României, valoarea medie a cursului de schimb pentru luna decembrie a anului precedent este 3,5289.  Prin urmare, începând cu luna decembrie 2008, pentru tranzactionarea certificatelor verzi  emise pentru energia electrica produsa si livrata în luna noiembrie 2008, se va aplica scala de pret pentru certificate verzi stipulata în Legea 220/27.10.2008.

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL

LEGE
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. — (1) Prezenta lege creeaza cadrul legal necesar extinderii utilizarii surselor regenerabile de energie, prin:

a) reducerea costurilor de productie, transport si distributie a energiei produse din surse regenerabile de energie, comparativ cu utilizarea combustibililor clasici, fosili si, implicit, reducerea facturii energetice a diferitelor categorii de consumatori;

b) atragerea în balanta energetica nationala a resurselor regenerabile de energie, necesare cresterii securitatii în alimentarea cu energie si reducerii importurilor de resurse primare de energie;

c) stimularea dezvoltarii durabile la nivel local si regional si crearea de noi locuri de munca aferente proceselor de valorificare a surselor regenerabile de energie;

d) reducerea poluarii mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante si gaze cu efect de sera;

e) asigurarea cofinantarii necesare în atragerea unor surse financiare externe, destinate promovarii surselor regenerabile de energie;

f) definirea normelor referitoare la garantiile de origine, procedurile administrative aplicabile si racordarea la reteaua electrica în ceea ce priveste energia produsa din surse regenerabile;

g) stabilirea criteriilor de durabilitate ecologica pentru biocombustibili si alte biolichide.

(2) Prezenta lege instituie sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie. Art. 2. — În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) ANRE — Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) biomasa — fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultura, inclusiv substantele vegetale si animale, din silvicultura si industriile conexe, precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor industriale si urbane;

c) biolichide — combustibilul lichid utilizat în scopuri energetice si produs din biomasa;

d) centrala electrica — ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrica;

e) centrala hidroelectrica retehnologizata — centrala hidroelectrica cu o putere instalata de cel mult 10 MW, care îndeplineste urmatoarele conditii:

                        — are o durata de functionare de cel putin 15 ani de la data punerii în functiune;

                        — a fost supusa unui ansamblu de operatiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, în scopul cresterii eficientei activitatii de producere;

 

f) centrala noua/grup electric nou — centrala/grupul electric pusa/pus în functiune dupa data de 1 ianuarie 2004; g) certificat verde — titlul ce atesta producerea din surse regenerabile de energie a unei cantitati de 1 MWh energie

electrica. Certificatul verde se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrica pe care acesta o reprezinta, pe

o piata organizata, în conditiile legii;

h) consum intern brut de energie electrica — cantitatea de energie electrica echivalenta cu productia neta de energie electrica, inclusiv cea a autoproducatorilor, la care se adauga diferenta dintre importul si exportul de energie electrica;

i) consum final de energie electrica — suma consumurilor de energie electrica realizate de clientii finali de energie electrica din România;

j) consumator final de energie electrica — persoana care utilizeaza energie electrica pentru consumul propriu, cu exceptia consumului de energie electrica în procesele tehnologice de producere, transport si distributie a energiei electrice;

k) furnizor de energie electrica — persoana juridica titulara a unei licente de furnizare, care asigura alimentarea cu energie electrica a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare;

l) garantie de origine — documentul emis de autoritatea competenta producatorilor de energie electrica ce atesta provenienta acesteia din surse regenerabile de energie sau în cogenerare;

m) grup energetic — unitatea tehnologica producatoare de energie electrica ce poate fi individualizata în privinta realizarii, retehnologizarii si punerii în functiune;

n) încalzire sau racire urbana — distributia de energie termica sub forma de abur, apa fierbinte sau lichide racite, de la

o sursa centrala de productie, printr-o retea, catre mai multe cladiri, în scopul utilizarii acesteia pentru încalzirea sau racirea spatiilor ori a proceselor;

o) minister de resort — Ministerul Economiei si Finantelor;

p) operator de transport si sistem — persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de transport si este titulara a unei licente de transport prin care raspunde de operarea, asigurarea întretinerii si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de transport într-o anumita zona si, acolo unde este aplicabila, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;

r) operator de distributie — orice persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de distributie si este titulara a unei licente de distributie prin care raspunde de operarea, asigurarea întretinerii si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de distributie într-o anumita zona si, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a raspunde cererilor rezonabile privind distributia energiei electrice;

s) operatori de retea — operatorii de distributie si operatorul de transport si sistem; t) sistem de cote obligatorii — mecanismul de promovare a producerii de energie electrica din surse regenerabile de 

energie, care impune furnizorilor achizitia unor cantitati minime de energie electrica produsa din aceste surse, stabilite proportional cu vânzarile acestora de energie electrica catre consumatorii finali. Îndeplinirea cotelor se dovedeste prin posesia unui numar corespunzator de certificate verzi dobândite în conditiile legii;

u) sistem de sprijin — ansamblul de masuri destinat promovarii producerii de energie din surse regenerabile prin reducerea costurilor de productie ale acesteia, prin cresterea pretului la care aceasta poate fi vânduta sau prin cresterea cantitatii de astfel de energie achizitionata, prin instituirea unor obligatii ori în alt mod;

v) Sistemul European de Certificate Verzi — organizatia europeana nonprofit care promoveaza o piata europeana a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, sustinuta de un sistem informational armonizat la nivel european si acceptata de comun acord de participanti;

x) surse regenerabile de energie — sursele de energie nefosile, cum sunt: energie eoliana, solara, geotermala si gazele combustibile asociate apelor geotermale, energia valurilor, a mareelor, energie hidro, biomasa, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, sau gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz.

Art. 3. — (1) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplica pentru energia produsa din:

a) energie hidro utilizata în centrale cu o putere instalata de cel mult 10 MW;

b) energie eoliana;

c) energie solara;

d) energie geotermala si gazele combustibile asociate;

e) biomasa;

f) biogaz;

g) gaz de fermentare a deseurilor;

h) gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si care este livrata în reteaua electrica.

(2) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplica pentru o perioada de: a) 15 ani, pentru energia electrica produsa în grupuri electrice noi;

b) 5 ani, pentru energia electrica produsa în grupuri/centrale electrice eoliene din import, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state;

c) 10 ani, pentru energia electrica produsa în centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, retehnologizate; d) 3 ani, pentru energia electrica produsa în centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, neretehnologizate; e) 10 ani, pentru energia termica produsa din surse geotermale în centrale de minimum 5 MWth.

                        (3) Sistemul de promovare se aplica de la data la care producatorii detinatori ai capacitatilor de productie mentionate la alin. (2) încep sa produca energie electrica si primesc certificate verzi pentru energia electrica, conform art. 10, daca punerile în functiune, respectiv retehnologizarile de centrale/grupuri se fac pâna la sfârsitul anului 2014.

                        (4) Cantitatea de energie electrica produsa într-o centrala hidroelectrica retehnologizata, pentru care se aplica sistemul de sprijin, se stabileste conform unei proceduri aprobate de ANRE, pe baza productiei nete de energie electrica realizate în ultimii 10 ani înainte de retehnologizare si a productiei nete de energie electrica realizate dupa retehnologizare.

                        (5) În cazul energiei electrice produse în capacitati de productie multicombustibil care utilizeaza surse regenerabile si conventionale, beneficiaza de schema de sustinere numai acea parte din energia electrica produsa efectiv din surse

 

regenerabile de energie, stabilita pe baza continutului energetic aferent.

(6) Nu se aplica sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin prezenta lege pentru:

a) exportul de energie electrica din surse regenerabile care a beneficiat de certificate verzi;

b) productia de energie electrica din deseuri industriale si/sau urbane provenite din import, indiferent de puterea instalata a capacitatii de producere.

CAPITOLUL II

Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

Art. 4. — (1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplica sistemul cotelor obligatorii, combinat cu tranzactionarea certificatelor verzi sau prin sistemul „de pret fix”.

                        (2) Promovarea unuia dintre sistemele prevazute la alin. (1) se aproba prin hotarâre a Guvernului, la propunerea ANRE, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

                        (3) Nivelul tintelor nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final de energie electrica în perspectiva anilor 2010, 2015 si 2020 este de 33%, 35% si, respectiv, 38%.

                        (4) La atingerea tintelor nationale prevazute la alin. (3), pe lânga energia electrica produsa din sursele regenerabile de energie prevazute la art. 3 alin. (1), se ia în considerare si energia electrica produsa în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de10 MW.

                        (5) Cotele obligatorii anuale de certificate verzi pentru perioada 2008—2020 sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta lege.

                        (6) Cotele obligatorii anuale de certificate verzi pentru perioada 2021—2030 se stabilesc de ministerul de resort si nu vor fi mai mici decât cota stabilita pentru anul 2020.

                        (7) Cotele obligatorii anuale de achizitie de certificate verzi de catre furnizorii clientilor finali de energie electrica se stabilesc si se fac publice de ANRE pâna la data de 15 martie, pentru anul precedent.

                        Art. 5. — (1) Operatorul de transport si sistem emite lunar certificate verzi producatorilor pentru cantitatea de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie si livrata efectiv în reteaua electrica si/sau la consumator.

                        (2) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile primesc:

 

a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat în reteaua de energie electrica din centrale/grupuri hidroelectrice noi sau centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, retehnologizate;

b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh livrati în reteaua de energie electrica din centrale hidroelectrice cu o putere instalata cuprinsa între 1 si 10 MW, care nu se încadreaza în conditiile prevazute la lit. a);

c) doua certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat în reteaua de energie electrica din centralele hidroelectrice cu o putere instalata de pâna la 1 MW/unitate;

d) doua certificate verzi, pâna în anul 2015, si un certificat verde, începând cu anul 2016, pentru fiecare 1 MWh livrat în reteaua de energie electrica de producatorii de energie electrica din energie eoliana;

e) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat în reteaua de energie electrica de producatorii de energie electrica din biomasa, biogaz, biolichid, gaz de fermentare a deseurilor, energie geotermala si gazele combustibile asociate; 

f) 4 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat în reteaua de energie electrica de producatorii de energie electrica din energie solara.

                        (3) ANRE califica capacitatile de productie care beneficiaza de schema de sustinere, în temeiul Regulamentului de calificare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de sustinere.

                        Art. 6. — (1) Operatorii de distributie transmit lunar, fara plata, operatorului de transport si sistem date privind cantitatile de energie electrica produse din surse regenerabile si livrate de producatorii racordati la retelele de distributie din zonele lor de licenta si pentru care au calitatea de concesionari, în temeiul unor contracte de concesiune.

                        (2) Producatorii care livreaza energie electrica în baza contractelor directe, precum si autoproducatorii transmit lunar, fara plata, operatorului de transport si sistem date privind cantitatile de energie electrica produse din surse regenerabile.

 

Art. 7. — Furnizorii de energie electrica sunt obligati sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii stabilite pentru anul respectiv si cantitatea de energie electrica, exprimata în MWh, furnizata anual consumatorilor finali.

Art. 8. — (1) Operatorul de transport si sistem si operatorii de distributie sunt obligati sa garanteze transportul, respectiv distributia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, asigurând fiabilitatea si siguranta retelelor de energie electrica.

                        (2) Racordarea producatorilor de energie electrica din surse regenerabile la retelele de energie electrica se efectueaza în baza unui regulament, cu respectarea principiului suportarii în mod egal a costurilor de racordare între producatorii respectivi, operatorul de transport si sistem si/sau operatorul de distributie, dupa caz.

                        (3) Investitiile realizate de un operator de distributie în baza prevederilor alin. (2) se considera active reglementate, recunoscute în acest sens de catre ANRE.

                        (4) Regulamentul prevazut la alin. (2) se elaboreaza de catre Ministerul Economiei si Finantelor, în colaborare cu ANRE, si se aproba prin hotarâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

                        (5) Tarifele de transport si distributie sunt nediscriminatorii între energia produsa din surse regenerabile de energie si cea produsa din surse conventionale de energie.

 

CAPITOLUL III

Tranzactionarea certificatelor verzi

Art. 9. — (1) Producatorii si furnizorii de energie electrica din surse regenerabile de energie pot vinde certificatele verzi pe piata centralizata a certificatelor verzi, precum si pe piata contractelor bilaterale a certificatelor verzi.

(2) Cadrul de tranzactionare a certificatelor verzi pe pietele prevazute la alin. (1) este asigurat de operatorul pietei de energie electrica.

Art. 10. — (1) Pentru perioada 2008—2014, valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi pe pietele mentionate la art. 9 alin. (1) se încadreaza între:

a) o valoare minima de tranzactionare de 27 euro/certificat; si b) o valoare maxima de tranzactionare de 55 euro/certificat.

                        (2) În toate cazurile, valoarea în lei va fi calculata la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a României pentru luna decembrie a anului precedent.

                        (3) Valorile de tranzactionare mentionate la alin. (1) se ajusteaza anual cu indicele preturilor de consum pentru România.

 

(4) În perioada 2015—2030, valoarea minima de tranzactionare nu poate fi mai mica decât valoarea minima de tranzactionare aplicata în anul 2014.

CAPITOLUL IV

Îndeplinirea cotelor obligatorii de catre furnizori

Art. 11. — (1) Pâna la data de 15 martie a fiecarui an, ANRE stabileste pentru anul calendaristic precedent si pentru fiecare furnizor, pe baza numarului de certificate verzi achizitionate si a energiei electrice furnizate clientilor finali, gradul de îndeplinire a cotei obligatorii impuse, calculat potrivit prevederilor art. 7.

                        (2) Furnizorul care nu realizeaza cota obligatorie anuala este obligat sa plateasca contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate la valoarea de 70 euro pentru fiecare certificat neachizitionat, calculata în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a României pentru luna decembrie a anului precedent.

                        (3) Valoarea prevazuta la alin. (2) se ajusteaza anual cu indicele preturilor de consum pentru România.

                        (4) Suma rezultata din aplicarea prevederilor alin. (2) este colectata de operatorul de transport si sistem si este alocata anual de catre ANRE, în baza unor criterii transparente si obiective, pentru investitii, în vederea facilitarii accesului

 

producatorilor

din

surse

regenerabile

la

reteaua

de

transport/distributie.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V

 

 

 

 

Comercializarea certificatelor verzi

Art. 12. — Dupa afilierea României la Sistemul European de Certificate Verzi:

a) furnizorii de energie electrica pot sa îsi îndeplineasca cotele obligatorii de certificate verzi prin achizitionarea certificatelor verzi atât de pe piata interna de certificate verzi, cât si de pe piata europeana de certificate verzi;

b) producatorii de energie electrica din surse regenerabile pot comercializa certificate verzi pe piata europeana a certificatelor verzi, în conditiile stabilite de ANRE;

c) pâna la atingerea tintelor nationale, certificatele verzi pot fi tranzactionate numai pe piata interna de certificate verzi.

CAPITOLUL VI

Evaluarea regionala a potentialului surselor regenerabile de energie

Art. 13. — (1) Ministerul de resort are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza strategia de valorificare si promovare a surselor regenerabile de energie;

b) evalueaza potentialul tehnic, economic si ecologic pentru fiecare tip de resursa regenerabila de energie;

c) structureaza potentialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licenta aferente operatorilor de distributie de energie electrica ce au calitatea de concesionari în contractele de concesiune;

d) elaboreaza, împreuna cu ANRE, cadrul unitar de norme si reglementari privind amplasarea si implementarea proiectelor de surse regenerabile.

(2) Ministerul de resort elaboreaza masuri de promovare a surselor regenerabile de energie, cum ar fi: a) proceduri de amortizare accelerata privind investitiile în domeniul surselor regenerabile de energie;

b) scutirea de la plata accizei pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie, conform prevederilor Directivei 96/2003/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a energiei electrice si a produselor energetice;

c) reducerea cu 50% a taxelor de eliberare a autorizatiilor/avizelor aferente implementarii proiectelor de investitii în domeniul surselor regenerabile de energie si eliberarea acestora, în regim de urgenta, fara costuri suplimentare; 

d) subventionarea a 50% din contravaloarea energiei electrice consumate în instalatii/schimbatoare de caldura pentru exploatarea energiei geotermale;

e) sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale în vederea acordarii de facilitati investitionale, a simplificarii procedurilor de autorizare, precum si înfiintarii unui birou unic de autorizare în scopul atragerii de investitii directe în domeniul surselor regenerabile de energie;

f) acordarea de ajutoare nerambursabile proprietarilor plantatiilor de material lemnos înfaptuite prin lastarire, cu destinatie energetica, prin reglementari elaborate împreuna cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind scopul subventionarii, conditiile acordarii subventiei si valoarea acesteia, precum si procedura de depunere, evaluare si solicitare de plata.

(3) Ministerul de resort elaboreaza Planul national de actiune, care prevede:

a) eliminarea diferentelor în promovarea surselor regenerabile de energie existente între energia electrica, biocombustibili si sistemele de încalzire, respectiv de racire;

b) realizarea unui cadru de reglementare pentru biocombustibili;

c) asigurarea utilizarii energiei regenerabile, în special biomasa, a energiei solare si geotermale pentru instalatiile de încalzire, respectiv de racire;

d) eliminarea barierelor privind integrarea surselor regenerabile de energie în Sistemul Energetic National;

e) simplificarea conditiilor de racordare si extindere, în sensul facilitarii constructiei si instalatiilor pentru energie regenerabila;

f) facilitarea înfiintarii întreprinderilor mici si mijlocii în domeniul de cercetare-dezvoltare a surselor regenerabile de energie;

g) promovarea unui cadru legislativ coerent si unitar adresat înlaturarii barierelor în calea cresterii utilizarii energiei regenerabile în sectorul instalatiilor de încalzire, respectiv de racire, inclusiv a obstacolelor administrative;

h) dezvoltarea retelelor de transport si distributie în vederea promovarii surselor regenerabile de energie;

i) dezvoltarea pietei interne de electricitate, luând în considerare energia regenerabila si îmbunatatirea transparentei si a separarii activitatilor;

j) promovarea si sustinerea instrumentelor structurale si de coeziune, a fondurilor de dezvoltare rurala si a programelor de cooperare internationala în sustinerea dezvoltarii surselor regenerabile de energie;

k) implementarea masurilor prevazute în Planul strategic european pentru tehnologia în domeniul energiei (SET—Plan);

l) implementarea integrala a Planului de actiune pentru biomasa, adoptat în anul 2005 la nivel european;

m) implementarea programului „Energie inteligenta pentru Europa”, precum si a programelor de cercetare si dezvoltare tehnologica în sustinerea tehnologiilor pentru producerea energiei cu emisii de carbon zero sau foarte scazute;

n) asigurarea elaborarii de programe de educare, formare si diseminare a informatiilor privind rolul si importanta economico-sociala a surselor regenerabile, în colaborare cu autoritatile centrale si locale;

o) asigurarea elaborarii hartilor eoliene, a potentialului microhidrologic, solar, geotermal, biomasei si biocombustibililor, în vederea actualizarii Strategiei nationale de valorificare a resurselor regenerabile, si includerea acestora în Atlasul european.

(4) Masurile de natura celor prevazute la alin. (2) si (3) se aproba prin hotarâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, si se actualizeaza periodic.

CAPITOLUL VII

Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

Art. 14. — (1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie vând energia electrica produsa pe piata angro de energie electrica la pretul pietei.

                        (2) Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate sub 1 MW poate fi vânduta furnizorilor impliciti în ale caror zone delimitate de licenta sunt situate centralele, la preturi reglementate stabilite de ANRE la nivel national, diferentiate în functie de tehnologia de producere.

                        (3) Consumatorii care detin capacitati de productie pot vinde energia electrica produsa, care depaseste nivelul consumului propriu, furnizorului cu care consumatorii au încheiat contract de furnizare de energie electrica, în conditiile stabilite prin reglementari ale ANRE, daca îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 

a) detin capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri instalate sub 1 MW;

b) utilizeaza cu preponderenta energia electrica produsa pentru consum propriu;

c) dispun de sisteme de masurare care respecta prevederile legale în vigoare.

Art. 15. — (1) Exportul de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie poate fi însotit de garantiile de origine aferente numai:

a) în conditiile stabilite de ANRE si daca tintele nationale sunt îndeplinite;

b) daca furnizorul care exporta astfel de energie plateste operatorului de transport si sistem contravaloarea certificatelor verzi emise pentru energia care se exporta la pretul de închidere a pietei de certificate verzi din luna în care s-a realizat exportul;

c) daca furnizorul prevazut la lit. b) notifica ANRE garantiile de origine utilizate în scopul anularii din registrul unic al garantiilor de origine.

                        (2) Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie exportata, însotita de garantiile de origine aferente, nu se ia în calcul la stabilirea îndeplinirii tintelor nationale.

                        Art. 16. — (1) Importul de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, însotita de garantiile de origine, se poate realiza dupa anul 2010 daca importatorul transmite garantiile de origine la ANRE pentru înregistrarea în registrul unic al garantiilor de origine.

                        (2) Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie importata, însotita de garantiile de origine aferente, se ia în calcul la stabilirea tintelor nationale.

 

CAPITOLUL VIII

Monitorizare si raportare

Art. 17. — (1) ANRE monitorizeaza dezvoltarea si functionarea pietei de certificate verzi, întocmeste anual si face public un raport privind modul de functionare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile.

                        (2) Trimestrial, ANRE întocmeste un raport privind monitorizarea pietei de energie si a pietei certificatelor verzi, pe care îl transmite comisiilor de specialitate ale Parlamentului si ministerului de resort.

                        (3) Ministerul de resort întocmeste o data la 2 ani, începând cu luna octombrie 2009, raportul referitor la modul de realizare

  

a tintelor nationale si masurile întreprinse pentru a facilita accesul la retea al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

(4) Raportul prevazut la alin. (3) detaliaza:

a) implementarea si functionarea sistemelor de sprijin si a altor masuri de promovare a energiei electrice din surse regenerabile, precum si modul de îndeplinire a masurilor stabilite în Planul national de actiune;

b) functionarea sistemului de garantii de origine pentru energia electrica si masurile luate pentru a asigura fiabilitatea si protectia împotriva fraudarii sistemului;

c) progresele înregistrate în evaluarea si îmbunatatirea procedurilor administrative de îndepartare a obstacolelor legate de reglementare si de alta natura, referitoare la dezvoltarea productiei de energie electrica din surse regenerabile;

d) masurile luate pentru a asigura transportul si distributia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie; dezvoltarea disponibilitatii si utilizarii resurselor de biomasa în scop energetic.

CAPITOLUL IX

Facilitati

Art. 18. — (1) În vederea stimularii investitiilor pentru productia de energie din surse regenerabile de energie pe teritoriul României, investitorii pot beneficia, în conditiile prezentei legi, de urmatoarele facilitati pentru proiectele strategice prevazute în documentele de politica energetica a României:

a) garantarea a cel mult 50% din valoarea împrumuturilor pe termen mediu sau lung;

b) asigurarea infrastructurii de transport si a utilitatilor necesare initierii si dezvoltarii investitiei;

c) cai de acces si modificari ale infrastructurii existente, necesare initierii si dezvoltarii proiectului de investitii;

d) scutiri sau reduceri de impozite si taxe pentru profitul reinvestit, pentru o perioada de 3 ani de la punerea în functiune a investitiei;

e) acordarea de contributii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de munca nou-create.

(2) Investitorii pot beneficia, în conditiile dreptului comun, de urmatoarele facilitati:

a) scutiri sau reduceri de impozite si taxe pentru profitul reinvestit, pentru o perioada de 3 ani de la punerea în functiune a investitiei;

b) acordarea de contributii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de munca nou-create.

Art. 19. — Conditiile si perioada pentru acordarea de facilitati privind promovarea surselor regenerabile de energie, prevazute la art. 18, sunt aprobate prin hotarâre a Guvernului, adoptata în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL X

Accesul la reteaua electrica

Art. 20. — (1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie au acces prioritar la reteaua de transport/distributie a energiei electrice, în masura în care nu este afectata siguranta Sistemului Energetic National.

                        (2) Operatorii de retea vor elabora, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, norme privind suportarea, separat si în comun, a costurilor adaptarilor tehnice, racordarilor la retea si consolidarilor retelei, necesare pentru racordarea la retea a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile.

                        (3) Normele prevazute la alin. (2) se revizuiesc periodic, la solicitarea ministerului de resort.

                        (4) Suportarea în comun a costurilor prevazute la alin. (2) se aplica prin intermediul unui mecanism bazat pe criterii obiective, transparente si nediscriminatorii, având în vedere beneficiile rezultate din racordarea producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie, precum si ale operatorilor de retea.

                        (5) Operatorii de retea vor pune la dispozitia oricarui nou producator de energie electrica din surse regenerabile care doreste racordarea la retea o estimare detaliata a costurilor legate de racordare.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale

Art. 21. — Persoanele fizice care utilizeaza surse regenerabile pentru producerea a minimum 20% din consumul propriu de energie electrica au dreptul la deducerea din venitul anual global a unei sume de pâna la 50% din valoarea echipamentelor si instalatiilor achizitionate în scopul producerii de energie electrica din surse regenerabile, în functie de venitul lunar. Conditiile privind cuantumul dreptului de deducere se aproba prin hotarâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 22. — (1) ANRE adapteaza cadrul de reglementare privind aplicarea sistemului de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicarii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        (2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ANRE elaboreaza Regulamentul de calificare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de sustinere.

                        Art. 23. — (1) În cazul în care în termen de 2 ani consecutivi nu se atinge nivelul tintelor obligatorii anuale, Guvernul va lua masuri de stimulare a investitiilor în vederea respectarii dispozitiilor prezentei legi.

                        (2) Prevederile legislative adoptate de Uniunea Europeana dupa intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi transpuse în legislatia nationala prin lege.

 


 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PRESEDINTELE SENATULUI

EUGEN NICOLICEA NICOLAE VACAROIU


 

Bucuresti, 27 octombrie 2008. Nr. 220. 

ANEXA


 

VALOAREA cotelor anuale obligatorii de certificate verzi pentru perioada 2008—2020

Anul

Cota anuala obligatorie (%)

2008

5,26

2009

6,28

2010

8,30

2011

8,30

2012

8,30

2013

9,0

2014

10,0

2015

10,8

2016

12,0

2017

13,2

2018

14,4

2019

15,6

2020

16,8

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru stabilirea sistemului
de promovare a producerii energiei din surse regenerabile
de energie

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicata,

Presedintele României d e c r e t e a z a:

Articol unic. — Se promulga Legea pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU


 

Bucuresti, 25 octombrie 2008. Nr. 1.010.

 

 

  • Eurelectric: Union of the Electricity Industry. EURELECTRIC (2002): Towards a pan-European Energy Market; Ref: 2002-030-0428

  • Enerdata: ENERDATA; World Energy Database. 2002: country report: Romania.

  • EBRD (edt., 2003): Romania. Renewable Energy Country Profile Version 0.6b. Strategic Assessment of the Potential for Renewable Energy in the EBRD Countries of Operation, Stage 1.

  • WFB: The CIA World Fact Book

  • European Commission: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2002 Regular report on Romania's progress towards accession

  • managenergy.net

  • AGA: Öst. Agrarverlag (Hrsg.) Forstjahrbuch 2003; cited from: Geneva Timber and Forest Study Papers No. 12; Forest and Forest Industries country fact sheets; UN-ECE/FAO 1997

  • SAVE II BEEP Final National Report Romania

  • Capacity for Climate Protection for Central and Eastern Europe

  • Regional Environmental Centre/World Resources Institute

REEEP background paper Romania

 

(c) Copyright 2004 ECOVOLT SRL. all Rights Reserved